מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר פנקי פיש

חברת פנקי פיש בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותים של החברה (להלן: "השירותים") באמצעות האתר של החברה שכתובתו: https://www.funkyfish.com (להלן: "האתר"), ועל כן, מטרת מדיניות זו הינה להודיע לך כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידיך – המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"), או במידע הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

המידע שלך ומטרות

אנו נאסוף ממך מידע כמפורט להלן, ובכפוף למדיניות זו, רק במידה ותחליט לצרוך שירותים של החברה דרך האתר. ככל שרק תגלוש באתר מבלי לצרוך שירותים, לא יאספו ממך מידע כמופרט להלן, למעט מידע הנובע משימוש שאנו עושים ב'קבצי עוגיות' (Cookies).

המידע שתמסור לנו מפורט בתנאי השימוש אשר מפנים למדיניות זו, פרטים אלו יקראו להלן "המידע". מובהר כי חלק מהמידע ייכלל גם מידע אשר יזהה אותך באופן אישי בתוכן כלשהו אשר תבחר להעלות לאתר.

מובהר, כי חלק מפרטי המידע כאמור לעיל הינם אישיים, ורק פרטים אלו יהיו כפופים למדיניות זו, ומובהר, כי פרטי מידע לגבי תאגיד, לא יהיה כפוף למדיניות זו.

המידע ייאסף ויישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 ותקנותיו, וכל חוק אחר נוסף כפי שיידרש (להלן: "החוק"), וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

אינך חייב על-פי חוק למסור לנו את המידע. מסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק מהשירותים שאנו מציעים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, במידת הצורך.

איסוף ושמירת המידע כאמור לעיל נועד כדי (א) לאפשר לך להשתמש בשירותים מעבר לגלישה בלבד באתר; (ב) ליצירת הקשר עמך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות אימות זהותך ומתן עדכונים נדרשים בהתאם לשירותים; (ג) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; (ד) כדי לאפשר לחברה להתאים את השירותים באתר להעדפותיך; (ה) לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; (ו) לשם הפעלה תקינה וביצוע תקין של השירותים (להלן: "המטרות").

במידה ותידרש למסור פרטים נוספים מעבר למידע שמסרת כאמור, יהיה זאת לצורך מימוש המטרות בגינן נאסף המידע כאמור לעיל, ובכפוף לקבלת הסכמתך לכך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים;
  • בהתאם לצרכי החברה לצורך תחזוקת המידע ואבטחת המידע, לרבות באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי אחסון מידע בשרתים;
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמם, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות שכאלה;
  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  • בכל מקרה שהחברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
  • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות השירותים במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות השירותים ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנשמר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
  • על-פי בקשתך המפורשת.

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, החברה תהא רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי (מצרפי) שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

מאגר מידע וזכויות

ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגר המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה, לרבות ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בארץ.

על-פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מובהר, כי במידה ותבקש למחוק את המידע האישי שלך כאמור לעיל, אזי החברה לא תוכל להעניק לך חלק משירותיה באתר, לרבות עדכונים בדיוור ישיר.

ניתן לפנות לחברה בכל הקשור לעיון, תיקון ומחיקת המידע כאמור לעיל בפרטי הקשר המופיעים מטה.

אבטחת המידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לחוק.

עם זאת, אין וודאות שפעולות האבטחה כאמור לעיל מבטיחים באופן מוחלט שהמידע לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע של החברה. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואין המשתמש יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע בהן החברה עושה שימוש יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה, המשתמש, מודע ומסכים למגבלות אלו.

החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט של ספקים אחרים, לתוכנם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט, למשל: החלפת הסיסמא שהונפקה לך מהחברה בתדירות גבוהה, ככל שהונפקה לך, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת הסיסמא, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח ומעודכן לגריסה העדכנית ביותר, להשתמש בתוכנות הגנה מתאימות וכדומה.

דיוור ישיר ודברי פרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, דיוור ישיר בהתאם לחוק (שאיננו פרסומי), זאת כחלק ממתן השירותים ו/או לצורך מימוש כל מטרה אחרת מהמטרות המפורטות לעיל. מדיוור ישיר זה תוכל תמיד להסיר עצמך באמצעות יצירת קשר עם החברה או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בהודעת הדיוור הישיר כפי שתופיע כחלק מההודעה. ומובהר כי אם תבחר להסיר עצמך מרשימת הדיוור הישיר, לא נוכל לספק לך את השירותים כראוי חלקם או כולם.

בעת הליך ההרשמה/רכישת מוצר באתר החברה, יוצע לך לאשר באופן מפורש, על פי הסכמתך בלבד, קבלת דברי פרסומת מהחברה, זאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, ובהתאם החברה תוכל לשלוח אלייך מדי פעם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של החברה וכן מוצרים ושירותים של אחרים אשר אינם מוצרים של החברה (להלן: "מידע פרסומי"). מובהר, כי תוכל לבקש להפסיק לקבל מידע פרסומי מהחברה בכל עת, בין אם באמצעות פניה לחברה בפרטי הקשר המפורטים מטה, ובין אם באמצעות לחיצה על קישור מתאים במייל אשר יכיל מידע פרסומי כאמור.

קבצי עוגיות ((Cookies

החברה משתמשת בטכנולוגיית 'עוגיות' (Cookies”") לצורך תפעולו השוטף והתקין של השירותים, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת השירותים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את הCookies - במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לשירותים. הואיל וה-Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש בשירותים במקום בטוח וסודי.

אתרים חיצוניים

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים ו/או עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים ו/או עמודים חיצוניים שהשימוש באתר התממשק איתם, לחברה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או עמודים ו/או אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם.

סודיות

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל בעקבות שימושך בשירותים, יישמר בסודיות בהתאם לחוק ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות החלות על החברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא הודעה מוקדמת. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש בשירותים לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או שברצונך לעדכן את המידע לגבייך, או לממש כל זכות אחרת על פי חוק אשר ניתנת לך בקשר עם המידע שנאסף ונשמר על ידך אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: marketing2@funkyfish.com.

נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

תאריך עדכון אחרון של תנאי השימוש: September 23, 2020